Select Page

COMUNA FUMOASA                                                                                        APROB,

JUDEȚUL TELEORMAN                                                                                  PRIMAR

Nr. 2280/08.08.2023                                                                                     DRAGNE MARIAN

 

 

 

ANUNȚ CONCURS

FUNCȚIE CONTRACTUALĂ DE EXECUTIE,  POMPIER – ȘEF S.V.S.U

 

 

Comuna Frumoasa – județul Teleorman, organizează concurs, în conformitate cu H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacant de execuție de pompier – șef S.V.S.U, nivel studii – medii, grad/treaptă I din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din aparatul de specialitate al primarului comunei Frumoasa.

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/ săptămână.

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile

specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea funcției contractuale, respectiv:

 

1.Condițiile generale de participare  – în conformitate cu Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

2.Condițiile specifice  de participare – stabilite pe baza fișei postului, sunt :

 1. Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 2. Certificat de absolvire pentru ocupația Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență (cursul să fie absolvit într-un centru de formare autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări)
 3. Apt din punct de vedere fizic, medical și psihologic pentru funcția de Șef S.V.S.U
 4. Cunoștințe operare PC – nivel mediu
 5. Permis de conducere categoria B

 

Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afișării prezentului anunț, respectiv în perioada 11 august 2023 – 28 august 2023 la sediul Primăriei comunei Frumoasa (Str. Șoseaua Principală, nr. 230, sat/comuna Frumoasa, jud. Teleorman) – de luni până vineri între orele 8.00 – 16.00 și conține în mod obligatoriu:

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 1. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 2. curriculum vitae, model comun european.

 

Adeverinţa prevăzută la punctul g) care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), precum se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacant de conducere de pompier – șef S.V.S.U constă în următoarele etape:

 1. selecţia dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă
 3. proba practică

 

Calendarul de desfășurare a concursului este:

 • perioada de depunere a dosarelor: 11 august 2023 – 28 august 2023, la sediul Primăriei comunei Frumoasa (Str. Șoseaua Principală, nr. 230, sat/comuna Frumoasa, jud. Teleorman) – persoană de contact – Consilier Stancu Mihai-Andrei
 • selecția dosarelor de concurs: 30.08.2023
 • proba scrisă: 06.09.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Frumoasa (Str. Șoseaua Principală, nr. 230, sat/comuna Frumoasa, jud. Teleorman)
 • interviu: în termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice, la sediul Primăriei comunei Frumoasa (Str. Șoseaua Principală, nr. 230, sat/comuna Frumoasa, jud. Teleorman)

 

Prevederi legale din H.G. 1336/2022 cu privire la termenele de afișare a rezultatelor la probele de concurs, de depunere și afișare a contestațiilor precum și de afișare a rezultatelor finale:

 • 47 alin (3) Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei şi conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea „admis” sau „respins”, după caz.
 • 53 După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă, proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise/probei practice şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
 • 54 alin (1) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor verifică îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
 • 56 alin (2) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se realizează prin afişare la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet a acesteia, la secţiunea special creată în acest scop, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
 • 56 alin (3) Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet a acesteia, la secţiunea special creată în acest scop, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea menţiunii „admis” sau „respins”.
 • Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS :

 

1.OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: – PARTEA a III – a – Administraţia  publică locală, TITLUL V – Autorităţile  administraţiei publice locale, CAPITOLUL III – Consiliul local, SECŢIUNEA a 3 – a – Mandatul, rolul şi atribuţiile consiliului local, CAPITOLUL IV – Primarul,  SECŢIUNEA a 2 – a – Rolul  şi atribuţiile primarului.

-PARTEA a VI – a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, TITLUL III – Personalul  contractual din autorităţile şi instituţiile publice, CAPITOLUL V – Managementul  personalului contractual din administraţia publică şi gestiunea raporturilor juridice.

 1. Legea nr. 53 / 2003 Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.Ordinul M.A.I. nr. 75/2019,  pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;  5.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6.Ordinul M.A.I. nr. 160 / 2007, pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

7.O.U.G. nr. 21 / 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

8.H.G.R .nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, cu modificările și completările ulterioare;

9.Ordinul comun al Ministerului Mediului şi Pădurilor şi Ministerului Afacerilor Interne nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră;

Tematică: Bibliografia va fi studiată integral.

 

Candidații vor studia legislația actualizată la zi in raport cu modificările intervenite până la data susținerii concursului.

 

 

 

SECRETAR GENERAL,

Cristea Camelia- Cristina