Select Page

COMUNA FUMOASA                                                                                            APROB,

JUDEȚUL TELEORMAN                                                                                       PRIMAR

Nr. 508/23.02.2024                                                                                        DRAGNE MARIAN

 

 

 

ANUNȚ CONCURS

FUNCȚIE CONTRACTUALĂ DE EXECUȚIE – MUNCITOR CALIFICAT TREAPTĂ PROFESIONALĂ II (CALIFICAT DESERVENT UTILAJE- BULDOEXCAVATORIST)

 

 

Comuna Frumoasa – județul Teleorman, organizează concurs, în conformitate cu H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de executie vacante de muncitor calificat buldoexcavatorist, treaptă profesională II (calificat deservent utilaje- buldoexcavatorist), din cadrul Compartimentului transport.

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/ săptămână.

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile

specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea funcției contractuale, respectiv:

 

1.Condițiile generale de participare  – în conformitate cu Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

2.Condițiile specifice  de participare – stabilite pe baza fișei postului, sunt :

 1. Studii gimnaziale
 2. acte/diplome/documente care atesta efectuarea unor specializari specifice postului,
 3. Apt din punct de vedere medical
 4. Permis de conducere categoria B+C
 5. nu a fost condamnata definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii

 

Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afișării prezentului anunț, respectiv în perioada 26 februarie 2024 – 08 martie 2024 la sediul Primăriei comunei Frumoasa (Str. Șoseaua Principală, nr. 230, sat/comuna Frumoasa, jud. Teleorman) – de luni până vineri între orele 8.00 – 16.00 și conține în mod obligatoriu:

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 1. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 2. curriculum vitae, model comun european.

 

Adeverinţa prevăzută la punctul g) care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), precum se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Concursul pentru ocuparea funcției de execuție vacante de muncitor calificat buldoexcavatorist,  treaptă profesională II (calificat deservent utilaje- buldoexcavatorist)constă în următoarele etape:

 1. selecţia dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă
 3. proba practică

 

Calendarul de desfășurare a concursului este:

 • perioada de depunere a dosarelor: 26 februarie 2024 – 08 martie 2024, la sediul Primăriei comunei Frumoasa (Str. Șoseaua Principală, nr. 230, sat/comuna Frumoasa, jud. Teleorman) – persoană de contact – Stancu Mihai – Andrei
 • selecția dosarelor de concurs: 11.03.2024-12.03.2024
 • afișare rezultate selecție dosare: 03.2024
 • proba scrisă: 19.03.2024, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Frumoasa (Str. Șoseaua Principală, nr. 230, sat/comuna Frumoasa, jud. Teleorman)
 • proba practică: 21.03.2024, la sediul Primăriei comunei Frumoasa (Str. Șoseaua Principală, nr. 230, sat/comuna Frumoasa, jud. Teleorman)
 • interviu: în termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice, la sediul Primăriei comunei Frumoasa (Str. Șoseaua Principală, nr. 230, sat/comuna Frumoasa, jud. Teleorman)

 

Prevederi legale din H.G. 1336/2022 cu privire la termenele de afișare a rezultatelor la probele de concurs, de depunere și afișare a contestațiilor precum și de afișare a rezultatelor finale:

 • 47 alin (3) Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei şi conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea „admis” sau „respins”, după caz.
 • 53 După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă, proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise/probei practice şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
 • 54 alin (1) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor verifică îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
 • 56 alin (2) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se realizează prin afişare la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet a acesteia, la secţiunea special creată în acest scop, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
 • 56 alin (3) Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet a acesteia, la secţiunea special creată în acest scop, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea menţiunii „admis” sau „respins”.
 • Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

 1. Bibliografie și tematica de concurs pentru ocupare a postului vacant din cadrul Compartimentului transport— muncitor calificat buldoexcavatorist, treaptă profesională II (calificat deservent utilaje- buldoexcavatorist):

 

 • Ordonanta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completările ulterioare;
 • titlul III al Părţii a VI a ,, Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice”
 • Partea a VII -a ,, Răspunderea administrativă”

 

 • Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 21 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

 • Legea nr.53/2003 republicata, privind Codul Muncii ; cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

 • OUG nr. 195/2002 republicata, privind circulatia pe drumurile publice, acualizata;
 • II- Vehicule;
 • III- Conducătorii de vehicule;
 • IV- Semnalizarea rutieră;

Cap. V- Reguli de circulație;

 

Candidații vor studia legislația actualizată la zi in raport cu modificările intervenite până la data susținerii concursului.

 

 

 

SECRETAR GENERAL,

Cristea Camelia- Cristina