Select Page

                                                                                                                                APROBAT

                                                                                                                         Reprezentant legal,

                                                                                                                      Primar,Dragne Marian

Comuna Frumoasa

Nr. 991/10.04.2024

 

ANUNT ACHIZITIE PUBLICA

Privind achizitia de mobilier in cadrul proiectului:

 

,, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din  comuna Frumoasa, judetul Teleorman”

 

INFORMATII GENERALE

Autoritatea Contractanta: Comuna Frumoasa, Soseaua Principala, nr.230 , judetul Teleorman

Cod de identificare fiscala: 4920533

Cod postal: 147140

Persoana de contact: Stancu Mihai

Telefon: +40 247335902

Email: [email protected]

Obiectul achizitiei: Achizitie mobilier in cadrul proiectului:  ,, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din  comuna Frumoasa, judetul Teleorman”

 

COD CPV: 39160000-1 Mobilier scolar (Rev.2)

39100000-3 Mobilier

39151000-5 Diverse tipuri de mobilier (Rev.2)

98300000-6 Servicii diverse (Rev.2)

 

Sursa de finantare: U.A.T. COMUNA FRUMOASA a obținut finanțare conform contract de finantare nr. 280DOT/2023, prin programul PNRR– ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, prin PNRR\ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

 

 

Obiectiv general: Obiectivul general al proiectului propus îl constituie îmbunătățirea infrastructurii de educație la nivelul comunei FRUMOASA și implicit a procesului educațional, prin  dotarea cu mobilier a sălilor de clasă, laboratoarelor, cabinetelor de la nivelul unitatilor de invatamant.  Dotările care se doresc a fi achiziționate sunt necesare derulării activității educaționale în condiții optime în cadrul unităților de învățământ din cadrul Scolii gimnaziale FRUMOASA, în calitate de PJ.

 

Obiective specifice urmarite: 1. Îmbunătățirea procesului educațional și modernizarea mediului de învățare prin achiziția de  mobilier pentru scoala gimnaziala FRUMOASA si unitatile de invatamant arondate acesteia.

  1. Asigurarea dotărilor necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă ce aparțin Școlii gimnaziale Frumoasa si unitatilor conexe .
  2. Sporirea calității și siguranței mediilor de învățare din comuna FRUMOASA, inclusiv în ceea ce privește reglementările pentru mobilier.

 

Avand in vedere valoarea estimata a achizitiei de 214.341,20 lei fara TVA , achizitia se va realiza in conformitate cu prevederile art 7, alin 5 si alin 7, lit a) din Lg 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare:

 

Alin (5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 270.120 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 900.400 lei.

 

(7) În cazul achiziţiei directe, autoritatea contractantă:

a)are obligaţia de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP sau de a publica un anunţ într-o secţiune dedicată a website-ului propriu sau al SEAP, însoţit de descrierea produselor, serviciilor sau a lucrărilor care urmează a fi achiziţionate, pentru achiziţiile a căror valoare estimată este mai mare de 200.000 lei, fără TVA, pentru produse şi servicii, respectiv 560.000 lei, fără TVA, pentru lucrări;

 

FORMA DE CONTRACT SI MODALITATEA DE CONTRACTARE

Contract de achiziție publică cu obiectul furnizare MOBILIER

In conformitate cu prevederile art 7, alin 5 si alin 7, lit a)  din Lg 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, achizitia de MOBILIER  se va realiza prin ACHIZITIE DIRECTA in catalogul SEAP

 

 

 

 

 

MODUL DE ELABORARE  SI PREZENTARE OFERTA

 

Oferta se va elabora, astfel incat sa se ofere posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini si documentatia de atribuire aferenta, prezentandu-se si completandu-se toate cerintele solicitate.

 

Ofertantii trebuie sa transmita Oferta si documentele asociate fie in format electronic pe adresa de email a beneficiarului: [email protected] , fie sa depuna oferta la sediul beneficiarului: Primaria Frumoasa, str.Soseaua Principala, nr. 230, judetul Teleorman sigilita in plic, pe care sa fie mentionate toate informatiile cu privire la ofertant ( denumire, sediu, persoana de contact, mail, nr de telefon) precum si achizitia pentru care se depune oferta, cel mai tarziu la data de 17.04.2024 ora 16:00.

 

Operatorii economici interesati de prezenta achizitiei pot contracta autoritatea contractanta pe adresa de email sus mentionata sau la numarul de telefon +40 247335902 de contact in vederea obtinerii documentatiei de atribuire necesara elaborarii si depunerii  ofertei.

 

Oferta conforma se va confirma in catalogul SEAP in vederea initierii si finalizarii achizitiei avand ca obiect: MOBILIER.

 

CRITERIU DE ATRIBUIRE: “Cel mai bun raport calitate –pret” .

 

 

Intocmit consilier achizitii publice

Comuna Frumoasa

……………………….